GRATIS VERZENDING VANAF €50,- IN NEDERLAND & BELGIË

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 
1:1 Al onze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, levering van producten, overeenkomsten tot koop, in opdracht vervaardigde systemen en in opdracht door MISTER HEADSHOP verricht werk.
1:2 Algemene voorwaarden van een opdrachtgever dienen schriftelijk voor akkoord te worden bevonden door MISTER HEADSHOP, in alle andere gevallen gelden de voorwaarden van MISTER HEADSHOP.
1:3 Indien niet aan beide voorwaarden zoals beschreven in artikel 1, lid 2 door opdrachtgever wordt voldaan, treed automatisch artikel 1, lid 1 in werking.
1.2 Alle aanbiedingen van MISTER-HEADSHOP zijn vrijblijvend.
 
Artikel 2: Betalingen
2.1 Betalingen aan MISTER HEADSHOP dienen vooraf gedaan te worden alvorens bestellingen door MISTER-HEADSHOP in behandeling worden genomen. 
 
Artikel 3: Leveringen en diensten
3:1 Alle leveringen van artikelen en of diensten zoals beschreven in artikel 1 lid 1 geschieden na vooruitbetaling aan MISTER HEADSHOP
3:2 De levertijd vangt aan op de datum dat MISTER-HEADSHOP het door de klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen, deze datum staat op de factuur vermeld.
3:3 MISTER HEADSHOP draagt er zorg voor dat de levering van producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 weken na betaling van het te leveren product wordt verzonden.
3:4 De door MISTER HEADSHOP opgegeven levertijd vervalt indien de levertijd langer wordt door oorzaken die buiten de macht van haarzelf vallen, zulks als overtreden levertijden van de leveranciers van MISTER HEADSHOP, wij zullen in zulk geval een kosteloze schriftelijke mededeling hierover doen aan de klant, binnen de gestelde levertermijn zoals overeengekomen op de factuur.
3:5 Indien levering niet kan plaatsvinden zoals overeengekomen is op de factuur dan behoud MISTER HEADSHOP zich ten alle tijden het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de klant.

Artikel 4: Garantie en voorwaarden

4:1 Op de meeste ons geleverde artikelen zit géén fabrieksgarantie, in het geval van kapot gaan, is MISTER HEADSHOP niet aansprakelijk.
4:2 Indien er wel garantie op de artikelen zit, geldt alleen als blijkt dat het aangekochte artikel op de juiste manier is gebruikt, en op de juiste wijze is onderhouden en aangesloten de fabrieksgarantie.
4:3 De garantie is alleen geldig als er een originele aankoopfactuur overlegd kan worden.
4:4 Indien aan artikel 4:2 en artikel 4:3 wordt voldaan dan zal MISTER HEADSHOP de kosten van het versturen van het artikel van de klant naar MISTER HEADSHOP vergoeden en tevens zullen wij het omgeruilde artikel gratis naar het adres van de originele factuur zenden, indien het een ander verderaf gelegen adres betreft, dan dient de klant het volledige bedrag van de verzendkosten zelf voor rekening te nemen.
4:5 Indien niet aan artikelen 4:2 en of 4:3 wordt voldaan dan behoud MISTER HEADSHOP zich het recht voor om alle garantiebepalingen zoals hierboven vermeld, te laten vervallen, dit geld dan ook voor de verzendkosten die de klant maakt.
 
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5:1 MISTER HEADSHOP is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, ook niet indien:
– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van MISTER HEADSHOP en/of zijn leidinggevende.
– MISTER HEADSHOP het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van MISTER HEADSHOP en/of zijn leidinggevende, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. MISTER HEADSHOP zal in een zodanig geval geen vergoeding verschuldigd zijn.
5:2 Niet voor vergoeding door MISTER HEADSHOP komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.
 
Artikel 6: Klachten en reclames
6:1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij MISTER HEADSHOP schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.
6:2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten ten aanzien van MISTER HEADSHOP.
 
Artikel 7: Toepasselijk recht
7:1 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 
 
Artikel 8: Privacy verklaring
8:1 MISTER HEADSHOP verklaart bij deze dat er nooit gegevens zullen worden gebruikt of misbruikt ten na dele van degene die deze gegevens verstrekt heeft, met als doel om deze gegevens op welke commerciële wijze dan ook te exploiteren. Ook verklaart MISTER HEADSHOP bij deze dat de door de bezoeker aan ons verstrekte gegevens via onze website, via onze e-mail adressen, schriftelijk of op welke andere wijze van communicatie dan ook, niet zullen worden uitgegeven aan derden, dit ter voorkoming van de schending van de privacy van de verstrekker. Tevens zal MISTER HEADSHOP ten alle tijden er zorg voor dragen dat de door de bezoeker verstrekte gegevens met volledige vertrouwelijkheid behandelt zullen worden. Er zal dan ook nooit een uitwisseling van gegevens van de verstrekker plaatsvinden anders dan de reguliere uitwisseling binnen de firma MISTER HEADSHOP.
Aanvullende voorwaarden opgemaakt te Breda 01-01-2022,
U kunt deze natuurlijk ook opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 
 
 
Voor deze, de Directie van MISTER HEADSHOP